Aktualności

Aleksijewicz i Tokarczuk | Protest/Pratest

28.06.2021

W czwartek 15 lipca zapraszamy do Wrocławia na wyjątkową dyskusję dwóch laureatek Literackiej Nagrody Nobla – Swietłany Aleksijewicz i Olgi Tokarczuk. Pisarki w stolicy Dolnego Śląska przywita prezydent Jacek Sutryk. Rozmowę moderować będą Monika Olejnik oraz Magdalena Środa.

Kiedy: 15 lipca 2021 roku o 17.30 (część online startuje o 17.45)
Gdzie: Narodowe Forum Muzyki oraz strony FB organizatorów wydarzenia 

Organizatorzy wydarzenia: miasto Wrocław, Wrocławski Dom Literatury, Wrocław Miasto Literatury UNESCO, Bruno Schulz. Festiwal, Fundacja Olgi Tokarczuk i Narodowe Forum Muzyki.

Spotkanie będzie tłumaczone na język migowy

[Informacje o wejściówkach poniżej]

>>>>>>>>>>> For English scroll down <<<<<<<<<<<<<

To wyjątkowe wydarzenie nie będzie tylko rozmową dwóch wybitnych pisarek, nagrodzonych najważniejszym światowym laurem w dziedzinie literatury, ale także  debatą dwóch niekwestionowanych autorytetów artystycznych i intelektualnych, których słowa potrafią zmieniać rzeczywistość, których wypowiedzi są uważnie słuchane i szeroko komentowane, których głos brzmi mocno i czysto. 

W świecie pozornej stabilizacji pandemicznej i pozorowanego ładu politycznego, w świecie, w którym zaklina się fakty, w czasie dominacji myślenia magicznego, w obliczu nadchodzących lub istniejących katastrof, zawłaszczania języka na rzecz partykularnych i doraźnych interesów politycznych i światopoglądowych, nowych definicji prawa i wszechobecnego kłamstwa – szczególnie potrzebujemy wyrazistych diagnoz, stawianych przez ludzi, którzy nigdy nie pozwolili odebrać sobie wolności. Potrzebujemy przewodniczek i przewodników, którzy wbrew panującym trendom nigdy nie zrezygnowali z intelektualnej uczciwości, odważnie formułowali często niepopularne treści, swoim życiem i dziełem przeciwstawiając się tendencjom populistycznym, autorytarnym, dyktatorskim, wykluczającym. 

Kiedy w ubiegłym roku przez Polskę przechodziła kolejna fala masowych protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, Olga Tokarczuk napisała: „Od 22 października wszyscy jesteśmy wojowniczkami. Nie ma społeczeństwa, kultury, polityki, nauki bez kobiet”. Kiedy w sierpniu 2020 roku, po sfałszowanych wyborach prezydenckich na ulice białoruskich miast wyszły wielotysięczne demonstracje przeciwko autorytarnej władzy Aleksandra Łukaszenki, Swietłana Aleksijewicz powiedziała: „Nasza rewolucja ma kobiecą twarz. Gdyby była to rewolucja z męską twarzą, prawdopodobnie chodziłoby o wojnę i rozlew krwi”.

Dlatego przede wszystkim o roli kobiet i wyzwaniach, z którymi te muszą się mierzyć w obu krajach, ale także o wolności, odpowiedzialności, odwadze i oczywiście o literaturze porozmawiają obie noblistki. Jesteśmy pewni, że będzie to dyskusja istotna

Biogramy uczestniczek dyskusji:

Swietłana Aleksijewicz – białoruska pisarka i dziennikarka, zagorzała krytyczka dyktatury Aleksandra Łukaszenki, w wyniku prześladowań politycznych zmuszona do emigracji. Swoje książki opiera na osobistych świadectwach, dotykając najboleśniejszych wydarzeń z historii Związku Radzieckiego: drugiej wojny światowej („Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”, „Ostatni świadkowie”), wojny w Afganistanie („Cynkowi chłopcy”), upadku ZSRR („Czasy secondhand”) i katastrofy w Czarnobylu („Czarnobylska modlitwa”). Jej książki przetłumaczono na ponad 50 języków. Laureatka Literackiej Nagrody Nobla w 2015, a także m.in. Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego i Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus.

Olga Tokarczuk — laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018 „za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją pokazuje przekraczanie granic jako formę życia”. Jej książki zostały przetłumaczone na ponad trzydzieści języków. Laureatka między innymi Międzynarodowej Nagrody Bookera za powieść „Bieguni” („Flights”, tłum. Jennifer Croft), Nagrody im. Jana Michalskiego za „Księgi Jakubowe” („Les Livres de Jakób”, tłum. Maryla Laurent), dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej Nike za „Biegunów” i „Księgi Jakubowe”, dwukrotnie nominowana do National Book Award za powieści „Bieguni” oraz „Prowadź swój pług przez kości umarłych” („Drive Your Plow Over the Bones of the Dead”, tłum. Antonia Lloyd-Jones). Jest Wielkim Ambasadorem Języka Polskiego.

Monika Olejnik – dziennikarka multimedialna. Zdobywczyni najważniejszych nagród dziennikarskich, m.in. Grand Press, Wiktora i Super Wiktora, Niptela, Telekamery, Złotego Mikrofonu i Tęczowego Lauru za tolerancję. Otrzymała I nagrodę im. Bolesława Prusa za konsekwencję w dążeniu do poznania prawdy w każdych okolicznościach. Kobieta Roku „Twojego Stylu”. Laureatka plebiscytu MediaTory w kategorii AuTORytet. W swoich programach współtworzy wolne media w Polsce oraz demokrację. Od początku istnienia w TVN, a następnie w TVN24 prowadzi autorski program „Kropka nad i”, jest gospodynią debat prezydenckich i wieczorów wyborczych.  Od 2021 roku jest autorką nowego programu „Monika Olejnik. Otwarcie” w którym rozmawia z twórcami, naukowcami, ludźmi kultury i sportowcami.

Prof. Magdalena Środa – filozofka, etyczka, wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się filozofią moralną i polityczną, historią idei oraz problematyką gender. Jest autorką wielu artykułów poświęconych współczesnej filozofii oraz książek m.in: „Idea godności w historii i etyce”, „Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci”, „Kobiety i władza”, „Etyka dla myślących”. Ostatnio wydała: „Obcy inny wykluczony”. Jest też publicystką (stałe felietony w „Gazecie Wyborczej”), feministką, współzałożycielką Kongresu Kobiet. W rządzie M. Belki pełniła funkcję ministra Pełnomocnika Rządu ds. Równego statusu Kobiet i Mężczyzn. 

WEJŚCIÓWKI

Wstęp na wydarzenie jest darmowy. By jednak móc oglądać rozmowę Swietłany Aleksijewicz i Olgi Tokarczuk na żywo w Narodowym Forum Muzyki, należy wcześniej odebrać bezpłatną wejściówkę.

Wydawanie wejściówek rozpocznie się w sobotę 10 lipca o godz. 14.00 w kasach NFM.
Jedna osoba może otrzymać maksymalnie dwie wejściówki.

Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji wejściówek.

Godziny pracy kas NFM:

•   poniedziałek–piątek: godz. 11.00–18.00 (z przerwą między 15.00 a 15.30),
•   sobota: godz. 14.00–19.30.

Liczba wejściówek jest limitowana i ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 wynosi 750 szt

W trakcie spotkania autorkom zostaną zadane także pytania od publiczności. Te najlepsze nagrodzimy książkami z dedykacjami od pisarek. Pytania można zadawać na dwa sposoby:

  1. Wysyłając je na adres mailowy: pytaniadonoblistek@literatura.wroclaw.pl
  2. Wpisując je w dyskusji pod dedykowanym postem tutaj, na facebookowym wydarzeniu „Aleksijewicz i Tokarczuk | Protest/Pratest”. Post z pytaniami opublikowany zostanie w środę 30 czerwca.

Na pytania czekamy do 11.07.2021 (23.59). Zasady regulujące wybór najlepszych pytań określa regulamin, który znajdziecie tutaj:

…………………………………………………………………………………………………………………

ENGLISH

Alexievich and Tokarczuk – Protest/Pratest

On Thursday 15 July, we invite you to Wrocław for an exceptional debate of two laureates of the Nobel Prize in Literature, Svetlana Alexievich and Olga Tokarczuk. They will be welcomed in the capital of Lower Silesia by the mayor of Wrocław, Jacek Sutryk. The debate will be moderated by Monika Olejnik and Magdalena Środa.

When: 15 July 2021 at 5.30 pm (online transmission starts at 5.45 pm)

Where: National Forum of Music and FB pages of the organizers of the event 

Organizers: city of Wrocław, Wrocław Literature House, Wrocław UNESCO City of Literature, Bruno Schulz. Festival and Olga Tokarczuk Foundation.

The event will be translated into Polish sign language.

This unique event will be not only a conversation of two eminent writers, awarded the most important distinction in the literary world, but also a debate of two unquestionable artistic and intellectual authorities, whose words have the power to change reality, whose statements are listened to attentively and commented upon widely, whose voice is strong and pure.

In a world of seeming pandemic stability and fake political order, in a world where facts are twisted, in the times of the domination of magical thinking, in the face of approaching and already existing catastrophes, the appropriation of language by particular and immediate political and ideological interests, new definitions of the law and omnipresent lies – we especially need clear diagnoses, made by people who never allowed anyone to take their freedom away. We need guides who, regardless of the current tendencies, have never abandoned intellectual honesty, who’ve bravely stated often unpopular ideas, with their life and work opposing populist, authoritarian, dictatorial and excluding tendencies.

Last year, when yet another wave of mass protests against toughening of abortion law swept through Poland, Olga Tokarczuk wrote: “Since 22 October, we are all warriors. There is no society, culture, politics, science without women.” When in August 2020, after electoral fraud during the presidential elections, thousands of people demonstrated on Belarussian streets against the authoritarian regime of Aleksander Lukashenko, Svetlana Alexievich said: “Our revolution has a face of a woman. Had it a face of a man, it would probably be about war and bloodshed.”

That is why the two Nobel Prize winners will speak most of all about the role of women and challenges they face in both countries, but also about freedom, responsibility, courage, and obviously about literature. We are absolutely certain it will be a significant debate.

Svetlana Alexievich – Belorussian writer and journalist, dedicated critic of the dictatorial regime of Aleksander Lukashenko, forced to emigrate due to political persecution. She bases her books on oral histories of witnesses, touching upon the most painful events in Soviet history: the Second World War (“The Unwomanly Face of War“, „The Last Witnesses“), the Afghan War (“Boys in Zinc“), the fall of the Soviet Union (“Second-hand Time”), and the Chernobyl disaster (“The Chernobyl Prayer”). Her books have been translated over 50 languages. Recipient of the 2015Nobel Prize in Literature, as well as – among others, the Ryszard Kapuściński Award for literary reportage and Angelus Central European Literature Award.

Olga Tokarczuk – recipient of the 2018 Nobel Prize in Literature „for a narrative imagination that with encyclopaedic passion represents the crossing of boundaries as a form of life”. Her books were translated into over thirty languages. Winner of, among others, 2018 Man Booker International Prize for the novel „Flights“ (translated by Jennifer Croft), the Jan Michalski Prize for Literature for “Books of Jacob” (“Les Livres de Jakób”, translated by Maryla Laurent). She has twice won the most prestigious Polish literary prize, the Nike Award, for „Flights“ and „Books of Jacob“, and was twice nominated to National Book Award for “Flights” and „Drive Your Plow Over the Bones of the Dead” (translated by Antonia Lloyd-Jones). She is the Great Ambassador of the Polish Language.

Monika Olejnik – multimedia journalist. Winner of the most important Polish journalistic prizes, including Grand Press, Wiktor and Super Wiktor, Niptel, Telekamera, Złoty Mikrofon and Tęczowy Laur for tolerance. She received the 1st Bolesław Prus award for determination in uncovering the truth. Winner of MediaTory poll in the AuTORytet category. In her TV programmes, she builds free media and democracy in Poland. From the beginning of the TVN TV station (and later in TVN24), she runs her original programme “Kropka and I” (“Final Touch”), she hosts presidential debated and election night shows. Since 2021, she hosts a new programme “Monika Olejnik. Otwarcie” (“Monika Olejnik. Opening”), where she talks to creators, scientists, people of culture and sportspeople.  

Prof. Magdalena Środa – philosopher, ethicist, lecturer at the University of Warsaw. She specializes in moral and political philosophy, history of ideas and gender studies. She authored many articles on contemporary philosophy, as well as books, including „Idea godności w historii i etyce” (“Idea of Dignity in History and Ethics”), „Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci” („Individualism and Its Critics…”), „Kobiety i władza” („Women and Power”), „Etyka dla myślących” („Ethics for the Thinking”). She recently published: „Obcy inny wykluczony” (“Other Different Excluded”). She is also a columnist (a column in „Gazeta Wyborcza”), feminist, cocreator of the Women’s Congress. In M. Belka’s government, she was the minister Government Plenipotentiary for Equal Status of Women and Men.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FREE TICKETS

The event is free of charge, but in order to watch the debate of Svetlana Alexievich and Olga Tokarczuk live in the National Forum of Music, you need to get a free ticket in advance.

The tickets will be available from Saturday 10 July in the NFM box office.

One person can obtain no more than two tickets.

Box office opening hours:

Monday-Friday: 11 am – 6 pm (with a break between 3 and 3.30 pm)

Saturday: 2 pm – 7.30 pm