Deklaracja dostępności serwisu literatura.wroclaw.pl

Wstęp deklaracji

Wrocławski Dom Literatury zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.literatura.wroclaw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-27.

Serwis jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń: mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów, pewne dokumenty opublikowane na stronie mogą nie spełniać warunków dostępności, ponieważ ich tworzenie odbywało się w kooperatywie z zewnętrznymi partnerami, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt.
Niektóre filmy oraz materiały graficzne zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że proces ich wytworzenia i wdrożenia jest długotrwały i może być aktualnie w toku.

  • Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Portalu prosimy o kontakt z sekretariatem Wrocławskiego Domu Literatury pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@literatura.wroclaw.pl
Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 71 364 69 71.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępna strona

Poruszanie się bez użycia myszki

Serwis internetowy umożliwia obsługę bez użycia myszko. Można stosować klawisz [tab] do przełączania się pomiędzy linkami oraz przyciskami, klawisz [enter] przenosi do podświetlonej podstrony. O ile przeglądarka nie ma innych ustawień, kombinacja klawiszy [alt+strzałka w lewo] umożliwia powrót do poprzedniej strony.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne, robimy to sukcesywnie.

Powiększanie strony

Strona posiada wbudowany dwustopniowy mechanizm powiększania wielkości fontu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Panel powiększenia fontu jest dostępny na samej górze strony, w łatwo dostępnym miejscu, tuz za ikonami mediów społecznościowych, ma kształt ikon A+ oraz A++.

Kontrast

Strona ma wbudowany mechanizm zwiększenia kontrastu. Przycisk umożliwiający skorzystanie z tej opcji znajduje się na górze strony, tuż za przyciskami zwiększenia wielkości fontu (A+ oraz A++), jest to A w kwadracie z białym obrysem.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych sukcesywnie dodajemy napisy.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić nasze stronu, prosimy o kontakt: sekretariat@literatura.wroclaw.pl, telefon 71 364 69 71.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wrocławski Dom Literatury, Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław

Biura – I piętro
Proza Klub Wrocławskiego Domu Literatury – II piętro

Do budynku prowadzi wejście od Przejścia Garncarskiego. Przy wejściu głównym nie ma bariery w postaci schodów ani bramek. Osoby niepełnosprawne oraz seniorzy mogą skorzystać z dostępnej na parterze windy i za jej pomocą dostać się zarówno na I jak i na II piętro.

Ważna uwaga – zgodnie z zaleceniami obowiązującymi podczas pandemii Covid-19, winda objęta jest szczególnym reżimem sanitarnym, w celu jej użycia należy skontaktować się z sekretariatem Wrocławskiego Domu Literatury pod numerem 71 364 69 71 lub wysyłając e-mail na adres sekretariat@literatura.wroclaw.pl – pracownicy naszej instytucji umożliwią w uzasadnionych przypadkach skorzystanie z windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ze względu na położenie budynku Wrocławskiego Domu Literatury w Rynku, nie ma możliwości wyznaczenia żadnych miejsc parkingowych w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku Wrocławskiego Domu Literatury nie ma pętli indukcyjnych.