Regulamin Covid-19

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ LITERACKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WROCŁAWSKI DOM LITERATURY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2

Niniejszy Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną, w związku z planowanym wznowieniem pracy w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19 i określa zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych organizowanych przez Wrocławski Dom Literatury (dalej: WDL) lub współorganizatorów wydarzeń z WDL, lub najemców WDL (dalej łącznie: Partnerzy).

I. Zasady dla uczestników wydarzeń (dalej: Uczestników).

 1. Regulamin dotyczy wydarzeń organizowanych przez WDL lub Partnerów i nakłada na Partnerów obowiązek bezwzględnego stosowania się do jego zapisów oraz dopilnowania, by Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Partnerów przestrzegali zasad w nim zawartych.
 2. W wydarzeniach mogą wziąć udział osoby, które, według swojej najlepszej wiedzy, nie są zakażone koronawirusem SARS-CoV-2, nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz w przeciągu 10 dni przed danym wydarzeniem nie miały kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2.
 3. W celu potwierdzenia powyższego, każdy Uczestnik biorący udział w wydarzeniu jest zobowiązany do złożenia pisemnego Oświadczenia COVID-19. Oświadczenie COVID-19 – stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. W trakcie pojedynczego wydarzenia w Klubie Proza może przebywać maksymalnie 30 osób, nie licząc obsługi oraz gości występujących na scenie.
 5. Oświadczenie COVID-19 ważne jest tylko przez jeden dzień.
 6. Oświadczenie można pobrać ze strony www WDL bądź otrzymać w wersji papierowej bezpośrednio przed wydarzeniem. Rekomendujemy przyjście z wypełnionym oświadczeniem, ale nie gwarantuje to udziału w wydarzeniu.
 7. Obligatoryjne jest wskazanie w Oświadczeniu COVID-19 danych kontaktowych (numeru telefonu) Uczestnika, aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że w danym wydarzeniu brała udział osoba zakażona.
 8. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajdują się na odwrocie Oświadczenia COVID-19 w „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych”.
 9. Wejście do miejsca wydarzenia oraz jego opuszczanie będzie odbywać się wg wskazań obsługi danego wydarzenia.
 10. Na terenie Klubu Proza na II piętrze do odwołania zostaje zamknięta palarnia.
 11. Noszenie maseczek lub przyłbic jest obowiązkowe przez cały czas przebywania na zamkniętym terenie WDL.
 12. W trakcie trwania wydarzeń winda w WDL będzie nieczynna. Prosimy o korzystanie ze schodów. Sytuacje, w których Uczestnicy muszą skorzystać z windy, powinny być zgłaszane obsłudze wydarzenia, która w szczególnych przypadkach zadba o jej uruchomienie.
 13. W przypadku, gdy danego dnia w Klubie Proza odbywać się będzie więcej niż jedno wydarzenie, Uczestnicy otrzymywać będą opaski ważne przez czas trwania jednego wydarzenia. Uczestnik zainteresowany udziałem w więcej niż jednym wydarzeniu organizowanym tego dnia, otrzyma liczbę opasek odpowiadającą liczbie wybranych wydarzeń – umożliwi to opuszczanie miejsca wydarzenia i późniejszy powrót.
 14. Wstęp na niektóre z organizowanych wydarzeń będzie możliwy tylko po wcześniejszych zapisach. WDL lub Partnerzy będą każdorazowo informować o takiej konieczności na stronach wydarzeń.
 15. W miejscu wydarzenia i na zamkniętym terenie WDL Uczestnicy są zobowiązani do:
  1. posiadania maseczki ochronnej lub przyłbicy, a także zakrywania ust i nosa za jej pomocą;
  1. zachowania minimum 1,5 metra odstępu od innych Uczestników, a w trakcie trwania wydarzeń do zajmowania miejsc siedzących wskazanych przez organizatora;
  1. dezynfekcji rąk przy wejściu na miejsce wydarzenia;
  1. przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowaniasię do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu.
  1. winda przeznaczona będzie tylko dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej mobilności, a obsługiwać ją będą pracownicy WDL.

II. Bezpieczeństwo Uczestników

 1. Płyny do dezynfekcji znajdują się przy wejściu do budynku WDL oraz przy wejściu na miejsce wydarzenia. W toaletach umieszczone są dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie min. 60% alkoholu.
 2. Toalety są wyposażone w dozowniki z mydłem w płynie o właściwościach dezynfekujących oraz ręczniki papierowe. W toaletach umieszczono w widocznych miejscach instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS.
 3. Dezynfekcja pomieszczeń: po każdym dniu wydarzenia przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń, w których wydarzenie miało miejsce łącznie z dezynfekcją klamek i innych elementów często dotykanych. W przerwach pomiędzy wydarzeniami zostaną również zdezynfekowane krzesła i stoliki przeznaczone dla Uczestników.
 4. Wentylacja pomieszczeń: na godzinę przed każdym wydarzeniem sala i korytarz Klubu Proza  zostaną wywietrzone.
 5. Zachowanie dystansu społecznego: preferowany dystans pomiędzy Uczestnikami wynosi 1,5 metra.  Obsługa wydarzenia dba o zapobieganie tworzeniu się zgromadzeń.
 6. Aranżacja miejsca wydarzenia: nie jest dozwolone przestawianie krzeseł i stolików przeznaczonych dla Uczestników wydarzenia.
 7. Personel WDL: w czasie wydarzenia obsługa wykonuje swoje czynności w maseczkach lub przyłbicach, dokonując regularnej dezynfekcji rąk. Obsługa wydarzenia jest poddawana każdorazowo przed rozpoczęciem dyżuru obowiązkowemu pomiarowi temperatury, jak również regularnie składa oświadczenia w sprawie swojego stanu zdrowia i narażenia na kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem. Personel WDL został przeszkolony w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii, w szczególności bezkontaktowej obsługi Uczestników. Przed każdym wydarzeniem sporządzana jest lista osób z personelu WDL biorących udział w danym wydarzeniu.
 8. Współpraca ze służbami epidemiologicznymi: WDL wyznaczyło koordynatora do spraw bezpieczeństwa sanitarnego oraz stałego kontaktu z osobą z właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

III. Polityka informacyjna

 1. Niniejszy Regulamin oraz Oświadczenie COVID-19 są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.literatura.wroclaw.pl.
 2. Każdy Uczestnik biorący udział wydarzeniu, składający Oświadczenie COVID-19 akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się zastosować do zasad w nim opisanych.
 3. Najistotniejsze postanowienia z rozdziału „Zasady dla Uczestników wydarzenia” są zamieszczone w Oświadczeniu COVID-19.
 4. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na odwrocie Oświadczenia COVID-19.

IV. Skutki nieprzestrzegania Regulaminu

 1. Uczestnicy niestosujący się do instrukcji i poleceń obsługi wydarzenia w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca wydarzenia.
 2. WDL ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno-epidemiologiczne.

V. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa i rekomendacje uprawnionych jednostek i służb.
 3. Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz wydawanych w tej sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.